Żłobek Ponikwoda

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia15 kwietnia do 31 maja 2021 prowadzimy nabór do nowopowstającego żłobka przy ul. Wielkiej 5 w Lublinie, który powstał w ramach projektu „Żłobek Szczęśliwych Maluchów – szansą rodziców na aktywność zawodową”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0008/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Celem projektu jest zwiększona dostępność do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększone szanse na podjęcie pracy lub powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim  46 rodziców/pełnoprawnych opiekunów (42 K i 4 M) dzieci do lat 3 z terenu m. Lublin i powiatu lubelskiego, poprzez utworzenie żłobka i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3, do dnia 30 czerwca 2022 r. W ramach Projektu Uczestnik/-czka Projektu może skorzystać z bezpłatnej opieki nad dzieckiem/-ćmi do lat 3 przez okres maksymalnie 12 miesięcy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r. oraz z bezpłatnego wyżywienia dla dziecka/-ci korzystających z opieki w żłobku.

Chcąc wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy pobrać poniższy Regulamin projektu wraz z załącznikami, wydrukować je, uzupełnić i złożyć do biura projektu na ul. Tatarakową 2/1a w godzinach 8:00-16:00 od pon.- do pt. lub wysłać pocztą na wyżej wskazany adres.

Po 31 maja 2021 Komisja Rekrutacyjna będzie oceniać wnioski i niezwłocznie poinformuje o zakwalifikowaniu się bądź nie do projektu drogą mailową lub telefonicznie. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu.

Serdecznie zapraszamy!

Załącznik-nr-1-formularz-rekrutacyjny-do-Projektu

Załącznik-nr-2-Oświadczenie-o-spełenieniu-kryteriów-formalnych

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Projektu-Oświadczenie-Uczestnika-Projektu

Regulamin-projektu